ผลการเรียนรายภาค2/2560 server 1


ผลการเรียนรายภาค2/2560 server 2

ผลการเรียนตลอดหลักสูตร ทุกระดับชั้น

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม

ติดต่อเจ้าหน้าที่


หากนักเรียนโหลด ปพ.1 ไม่ได้ให้ออกแล้วเข้าใหม่

สาเหตุนักเรียนที่เข้าดูผลการเรียนไม่ได้

1.วันเดือนปีเกิดผิด การดูผลการเรียนใช้ รหัสนักเรียน 5 หลัก และวันเดือนปีเกิด

2.ไม่มาแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน