ตรวจสอบสถานะการส่งข้อสอบปลายภาค1/2561


ติดต่อเจ้าหน้าที่


หากนักเรียนโหลด ปพ.1 ไม่ได้ให้ออกแล้วเข้าใหม่

สาเหตุนักเรียนที่เข้าดูผลการเรียนไม่ได้

1.วันเดือนปีเกิดผิด การดูผลการเรียนใช้ รหัสนักเรียน 5 หลัก และวันเดือนปีเกิด

2.ไม่มาแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน