ดูผลการเรียนตลอดหลักสูตรของนักเรียนทุกระดับชั้น

ประกาศผลการเรียนแบบรวม 2/2559 )

ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2.2559

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ปีการศึกษา 2558

ยื่นคำร้อง ขอเอกสารทางวิชาการ(สำหรับนักเรียน)

ตรวจสอบการดำเนินการออกเอกสารทางวิชาการ(สำหรับนักเรียน)

โหลด bookmark(สำหรับครู) ช่องทางที่ 1

โหลด bookmark(สำหรับครู) ช่องทางที่ 2


โหลด bookmark(สำหรับครู) ช่องทางที่ 2

ติดต่อเจ้าหน้าที่


หากนักเรียนดูผลการเรียนไม่ได้ ให้ใช้ 01/01/2559 เป็นรหัสผ่าน

สาเหตุนักเรียนที่เข้าดูผลการเรียนไม่ได้

1.วันเดือนปีเกิดผิด การดูผลการเรียนใช้ รหัสนักเรียน 5 หลัก และวันเดือนปีเกิด

2.ไม่มาแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน